e:LIGA

Informace o zpracování osobních údajů

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněno zájmové sdružení právnických osob - Ligová fotbalová asociace.

 

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vytvořením registrace e:LIGA ID jste uzavřel(a) smlouvu s naší společností a stal(a) jste se naším zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí služby registrace hráčů e:LIGY a účasti na turnajích a akcích e:LIGY (dále společně také jako „služba“). Abychom Vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.

 

KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Správcem osobních údajů je zájmovým sdružením právnických osob - Ligová fotbalová asociace, se sídlem Kozí 915/7, Praha 1, PSČ 11000, IČO: 72545607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 59342 L. Kontaktní údaje: admin@lfafotbal.cz

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLADPRO TOTO ZPRACOVÁNÍ?

Za účelem plnění našich smluvních povinností a poskytnutí výše uvedené služby budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany, a dále údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení. Právním základem je plnění smlouvy. Z titulu oprávněného zájmu naší společnosti budeme dále zpracovávat údaje o využívání našich produktů či služeb, a pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči, tak i záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných naší společností za účelem rozvoje a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Výše uvedené údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících se službou, a to po dobu jejího trvání a dvou měsíců následujících po jejím skončení. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoliv ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení. Poskytnutí osobních údajů není povinné, ovšem v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při registraci jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout příslušnou službu a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

 

KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮMPŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REGISTRACE e:LIGA ID zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému, dodavatel databázového systému a dodavatel marketingových služeb. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

 

BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNYMIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉUNIE?

Vaše osobní údaje mohou být za účelem jejich zpracování předány do třetí země, tedy mimo území Evropské unie. V takovém případě budou Vaše osobní údaje předány ke zpracování v souladu a za podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, tedy jen do tzv. bezpečných třetích zemí podle platných rozhodnutí Evropské komise odpovídající úrovni ochrany osobních údajů nebo na základě vhodných záruk či závazných podnikových pravidel dle článků 46 a 47 GDPR.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, ID uživatelského účtu e:LIGA a EA Sports, hráčská přezdívka, Playstation ID, a dosažené výsledky a výkony v rámci turnajů a utkání e:LIGY, mohou být poskytnuty společnosti EA SWISS Sàrl, registrované ve Švýcarsku pod číslem CH-660- 2328005-8, se sídlem 8, Place du Molard, Genève 1204 (dále jen „EA Sports“), a to za účelem Vaší případné registrace na navazujících turnajích pořádaných EA Sports (jako například EA SPORTS FIFA 20 Global Series), ověření Vaší způsobilosti a oprávnění se takových turnajů účastnit dle pravidel stanovených EA Sports a kontaktování Vás ze strany EA Sports v této souvislosti.

 

JAK DLOUHO BUDOUMÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCHÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku)uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.