e:LIGA

Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě souhlasu

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU? 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněno zájmové sdružení právnických osob - Ligová fotbalová asociace.

 

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení, a to pro poskytování informací o naší činnosti, nabízení našich výrobků a služeb a nabízení výrobků a služeb třetích stran (dále jen „marketingové účely“).

 

KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Správcem osobních údajů je zájmovým sdružením právnických osob - Ligová fotbalová asociace, se sídlem Kozí 915/7, Praha 1, PSČ 11000, IČO: 72545607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 59342 L. Kontaktní údaje: admin@lfafotbal.cz

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ

Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení emailová adresa, ID uživatelského účtu e:LIGA a EA Sports, hráčská přezdívka, Playstation ID, věk, bydliště, a další údaje:

  • preferovaný klub Fortuna:Ligy
  • (pokud jste se zúčastnili online turnaje) údaj o takovém turnaji,
  • (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných naší společností. Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností. Jejich zpracování nám však umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám nabídky, které vás budou zajímat. Právním základem je udělený souhlas.

 

KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REGISTRACE e:LIGA ID zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému, dodavatel databázového systému, dodavatel marketingových služeb a provozovatel turnajové platformy. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání. 

 

BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE? 

Vaše osobní údaje mohou být za účelem jejich zpracování předány do třetí země, tedy mimo území Evropské unie. V takovém případě budou Vaše osobní údaje předány ke zpracování v souladu a za podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, tedy jen do tzv. bezpečných třetích zemí podle platných rozhodnutí Evropské komise odpovídající úrovni ochrany osobních údajů nebo na základě vhodných záruk či závazných podnikových pravidel dle článků 46 a 47 GDPR.

 

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, ID uživatelského účtu e:LIGA a EA Sports, hráčská přezdívka, Playstation ID, a dosažené výsledky a výkony v rámci turnajů a utkání e:LIGY, mohou být poskytnuty společnosti EA SWISS Sàrl, registrované ve Švýcarsku pod číslem CH-660-2328005-8, se sídlem 8, Place du Molard, Genève 1204  (dále jen „EA Sports“), a to za účelem Vaší případné registrace na navazujících turnajích pořádaných EA Sports (jako například EA SPORTS FIFA 20 Global Series), ověření Vaší způsobilosti a oprávnění se takových turnajů účastnit dle pravidel stanovených EA Sports a kontaktování Vás ze strany EA Sports v této souvislosti.

 

 JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na emailovou adresu naší společnosti admin@lfafotbal.cz.  Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem naší společnosti

 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy. 

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). 

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy. 

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 9. 2019.